Byggesøknad annet

Andre forhold som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven er

  • Etablering eller fjerning av parkeringsplass
  • Opparbeidelse av veg
  • Vesentlige terrenginngrep
  • Endring, ombygging eller reparasjon av konstruksjon
  • Byggtekniske installasjoner (nyanlegg, endring eller reparasjon)
  • Innhegning mot veg (gjerde)
  • Skilt/reklameskilt
  • Renseanlegg
  • Basseng
  • osv

Dokumentasjonskravet vil variere i slike tilfeller. Ta kontakt med oss slik at rett dokumentasjon vedlegges søknaden. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.