Brannprosjektering

I mange byggesøknader der brann er et tema, så stilles det krav om at noen med nødvendig kompetanse prosjekterer brann, såkalt brannprosjektering. Den ansvarlige for brannprosjektering vil utforme et brannkonsept som sier hvilke krav som stilles, og hvilke ytelser de forskjellige bygningsdelene må ha. Den som fysisk bygger huset (murer eller tømrer) bruker så dette brannkonseptet ved valg av ytelser/materialer og detaljer.

Under har vi prøvd å forklare noen av de mest brukte begrepene som brukes i forbindelse med brannprosjektering.

Brannseksjon

En brannseksjon er en del av en større bygning skilt fra andre deler med seksjoneringsvegger på en slik måte at en brann ikke vil spre seg utover brannseksjonen den startet i, med den forutsatte slokkeinnsatsen fra brannvesenet.

Teknisk forskrift krever at byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at en brann ikke gir urimelig store økonomiske og materielle tap. For eksempel kan det være aktuelt å dele opp bygninger som omfatter ulike risikoer eller risikoklasser i egne brannseksjoner. Der det er krav om sprinkling i deler av en bygning, skal sprinklede og usprinklede arealer skilles med seksjoneringsvegg.

En brannseksjon kan bestå av én eller flere brannceller. Maksimal størrelse på en brannseksjon avhenger av brannenergi og brannsikringstiltak,

Branncelle

En branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen. En branncelle kan også være en bruksenhet i boligbygning.

Oppdeling i brannceller skal også forhindre spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.

Teknisk forskrift krever at byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller, med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet, som brannalarmanlegg eller sprinkleranlegg.

Det er tre forhold som begrenser størrelsen på en branncelle:

 1. Branncellen kan bare omfatte områder med lik risiko for liv og helse og lik fare for brann.
 2. Det må være akseptabel avstand fra ethvert sted i branncella til utgang fra branncella.
 3. En branncelle kan ikke være større enn en brannseksjon.

Brannceller skal også bidra til å forsinke og begrense brann- og røykspredningen og til å lette slokkearbeidet.

Oppdeling av brannceller

En branncelle kan ikke være større enn det som er tillatt for brannseksjoner. Det er i tillegg regler på maksimal lengde på fluktveien fra et hvilket som helst sted i branncella til nærmeste utgang.

Typiske brannceller

En branncelle kan bestå av ett eller flere rom. Eksempler på rom og lokaler som i utgangspunktet må være egne brannceller:

 • Rømningsveier (korridorer)
 • Trapperom, selv om trapperommet ikke er del av rømingsvei
 • Tekniske rom, fyrrom, rom for ventilasjonsaggregat og søppelrom
 • Sjakter (tekniske installasjonssjakter som går gjennom flere brannceller)
 • Kulvert
 • Hulrom over nedfôret himling i rømningsvei hvor det er kabler med brannenergi over 50 MJ per meter hulrom/korridor
 • Husdyrrom i driftsbygning
 • Hver selvstendig bruksenhet (enebolig, leilighet)
 • Undervisningsrom med tilhørende birom, for eksempel grupperom eller kott
 • Del av barnehage eller skolefritidsordning som utgjør én avdeling
 • Serveringssted, kino- og teatersaler, foajé, terminaler og ekspedisjonsbygninger, idrettshaller, messelokaler
 • Hvert gjesterom (hotellrom o.l.)
 • Pasientrom i sykehus og pleieinstitusjoner. Legekontor og tilhørende undersøkelsesrom kan være samme branncelle
 • Kontorer eller kontorlandskap som utgjør selvstendig bruksenhet
 • Garasjer samt rom som forbinder garasje med andre rom. Unntak gjelder for garasjer ≤ 50 m2 i samme bruksenhet
 • Rom og bygninger beregnet for salgsvirksomhet. Flere sammenhengende salgslokaler kan utgjøre én og samme branncelle. Serveringssteder for inntil 150 personer kan inngå i en slik branncelle.

Tiltaksklasser

Brannprosjektering deles opp i vanskelighets- og konsekvensklasser; fra enkle garasjer og boliger i tiltaksklasse 1 til sykehus og hotell i tiltaksklasse 3.

Tiltaksklasse 1 og 2

Ved brannprosjektering i tiltaksklasse 1 eller 2 skal veiledningen til teknisk forskrift vanligvis følges fullt ut.

Foretak som ikke har godkjenning i tiltaksklasse 3, kan i utgangspunktet ikke fravike ytelsesnivåer i veiledningen. Dersom det likevel er behov for å fravike ytelsesnivåene, må man engasjere foretak med godkjenning i tiltaksklasse 3 til å utføre analysen.

Tiltaksklasse 3

Også ved brannprosjektering i tiltaksklasse 3 kan veiledningen til teknisk forskrift legges til grunn. Ved fravik fra veiledningen må man gjennomføre en analyse av brannsikkerheten for å vise at kravene i teknisk forskrift er tilfredsstilt.

Omfanget av analysen avhenger av prosjektets kompleksitet og hvor store fravikene er fra veiledningen til teknisk forskrift. Ved mindre fravik kan det være tilstrekkelig med en konsekvensanalyse. Store fravik fra veiledningen krever analytisk dimensjonering.

Uavhengig kontroll av brannprosjektering

Saksbehandlingsforskriften stiller krav om uavhengig kontroll av brannteknisk konseptprosjektering i tiltaksklasse 2 og 3.

Risikoklasse

Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre rømning og redning ved brann. Eksempelvis plasseres kontor i risikoklasse 2 og bolig i risikoklasse 4.

Brannklasser

Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i forskjellige brannklasser (se tabell under). Brannklassen skal legges til grunn for brannprosjektering og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Brannprosjektering

Bygningens bruk og størrelse indikerer med andre ord hvilken brannklasse bygningen plasseres i.

 • Bruken sikter til hvilke personer, og hvor mange, som skal oppholde seg i bygningen.
 • Størrelsen sikter i hovedsak til antall etasjer i bygningen.

På bakgrunn av disse parametrene så bestemmes brannklassen. Brannklassen danner grunnlag for både valg av prosjekteringsmåte og ved valg av materialer og løsninger.

I og med at brann er et komplekst fagområde, er det mye penger å spare på å komme igang med brannprosjektering så fort som mulig. På den måten vil man kunne benytte preaksepterte løsninger, da disse er billigere å gjennomføre.

Les mer om brann generelt her.

Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med brannprosjektering.

Kontakt oss for en prisforespørsel ved å klikke på denne linken her, på e-post post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på 456 01 942.